Regulamin wypożyczeń

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 lutego 2017

REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ KSIĄŻEK

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZCZNEJ W DOBRCZU  

  § 1

 1. Prawo do bezpłatnego korzystania z biblioteki mają:
  • stali mieszkańcy gminy Dobrcz
  • pozostali czytelnicy korzystać mogą ze zbiorów w czytelni lub wpłacać kaucję.
 2. Czytelnik przy zapisie powinien:
  • okazać dowód osobisty
  • wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu
  • podpisując zobowiązanie czytelnik wraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych w „zbiorze danych czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej i na przetwarzanie tych danych w celach zgodnych z działalnością biblioteki. Biblioteka zapewnia ochronę danych osobowych przechowywanych w zbiorze danych biblioteki zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Za niepełnoletniego czytelnika biblioteki odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 4. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania lub szkoły.
 5. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z biblioteki.
 6. Czytelnik przychodząc do biblioteki zostawia wierzchnie okrycie, teczkę lub torbę w wyznaczonym miejscu.
 7. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu oraz spożywania posiłków.

§ 2

 1. Kaucję od czytelników pobierane są w następujących wypadkach:
  1. jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem( kaucja zryczałtowana w wysokości 20,00)
  2. przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek ( w kwocie równej przynajmniej aktualnej wartości książki).
 2. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję, winien poinformować o tym bibliotekę co najmniej na trzy dni przed terminem wycofania.
 3. W przypadku nie zwrócenia materiałów bibliotecznych po upływie roku kaucja zostaje zaliczona na poczet zadłużenia, które stanowi wartość materiałów bibliotecznych oraz wszelkie koszty związane z wypożyczeniem tych materiałów, w tym również kara za przetrzymywanie. Biblioteka zastrzega sobie prawo żądania zapłaty pozostałej części zadłużenia.

§ 3

 1. Wypożyczyć można jednocześnie 5 książek na okres nie dłużej niż 1 miesiąc.
 2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 3. Biblioteka może żadać zwrotu książki przed terminem ustalonym w ust. 1 i 2, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 4. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 5. Z księgozbioru podręcznego, gazet i czasopism korzysta się tylko na miejscu.
 6. Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać dla czytelników dorosłych za zgodą rodziców.
 7. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki.

§ 4

 1. Bibliotekarz na życzenie czytelników udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzysta z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§ 5

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książki będących własnością społeczną, powinien tez zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem.

§ 6

 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin ustalony w § 3 ust. 1 i 3 biblioteka pobiera opłaty w kwocie 0,50 gr od książki za każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu. Za każde wysłane upomnienie biblioteka obciąża czytelnika jego kosztami w wysokości dwukrotnej ceny znaczka pocztowego.
 2. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wystawionych przez bibliotekę odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 7

 1. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do księgi skarg i wniosków.

§ 8

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmie dyrektor biblioteki.
 2. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Wójta Gminy Dobrcz.